Projektovanie

Ak plánujeme obnovu bytového domu, či už naraz alebo po etapách, nesmieme zabudnúť na projekt obnovy bytového domu. V projekte sú vyšpecifikované použité materiály, ich parametre, skladba, hrúbky, množstvo a predpísané technológie. O projekt sa môžete opierať počas realizácie stavby, kedy je možná kontrola technologického postupu a použitých materiálov. Projekt obsahuje aj výpočet tepelných úspor.

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie, odborného posudku a žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov v zmysle výnosu V-1/2007 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Projekt sa používa aj ako príloha k žiadosti o úver na obnovu bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje:

 • architektonicko stavebné riešenie
 • tepelnotechnický posudok
  • výpočet hrúbky tepelnoizolačných dosiek
  • výpočet úspor energie
 • statický posudok
  • výpočty pre určenie kotvenia tepelnoizolačných dosiek
  • odstránenie systémových porúch
  • výpočty pri dodatočnom zamurovaní schodiskových presklenných plôch
 • elektroinštalácia – hromozvod
 • požiarna ochrana
 • plán organizácie výstavby
 • rozpočet stavby
 • výkaz výmer pre výber dodávateľa obnovy bytového domu (rozpočet bez cien)

Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.